Právne informácie

Podmienky: Spoločnosť 22 s.r.o. je prevádzkovateľom internetového obchodu Vodaci.sk a, ak nie je uvedené inak je vlastníkom celého obsahu na týchto stránkach.

Upozornenie: Všetky texty na stránke Vodaci.sk sú chránené autorským zákonom, zákonom o ochranných známkach a príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka o nekalej súťaži.
Nepovolené použitie alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu z týchto stránok môže byť stíhané a postihované podľa platných občianskych alebo trestných zákonov. Spoločnosť 22 s.r.o. bude v plnom rozsahu uplatňovať svoje práva na ochranu duševného vlastníctva. Z tohto dôvodu boli niektoré texty a obrázky opatrené ochrannými značkami, ktoré ich jednoznačne identifikujú.

Použitie informácií zo stránky Vodaci.sk

Obsah týchto stránok sa môže používať len na účely získania informácií na osobnú potrebu. To znamená, že môžete zobraziť, kopírovať a distribuovať každý dokument publikovaný na týchto stránkach spoločnosťou 22 s.r.o. za predpokladu, že to nie je na komerčné účely, že v súvislosti s rozširovaním dokumentov uvediete odkaz na stránku Vodaci.sk a že sa zachovajú všetky oznámenia o autorských právach a ostatných oznámeniach o vlastníkoch uvedených v obsahu.

Žiaden obsah na týchto stránkach sa nesmie upravovať, vysielať, reprodukovať, publikovať, poskytovať ako licencia, prenášať ani predávať bez vopred udeleného písomného súhlasu od spoločnosti 22 s.r.o. .

 Informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na samostatnej stránke.